Curator­oplei­ding erkend als bij­zon­dere op­lei­ding voor curatoren

LAATSTE REEKS VAN DIT GERECHTELIJK JAAR START OP 14 MAART IN ANTWERPEN 

U wenst zich te specialiseren als curator?

Wenst u zich te specialiseren als curator? Dan bent u bij Confocus aan het juiste adres.

Wist u dat de Rechtbank van Koophandel dezelfde waarde hecht aan de bijzondere opleiding voor curatoren van Confocus als aan de postuniversitaire opleiding inzake curatele?

Tijdens de curatoropleiding wordt u begeleid door curatoren die jarenlang ervaring hebben met de materie en zelf in het werkveld staan. U gaat uiteindelijk naar huis met hands-on informatie die u meteen kunt omzetten in de praktijk. 

Accreditatie

Alle sessies uit de curatoropleiding zijn erkend voor 4 punten in het kader van de permanente vorming voor de OVB.

Curatoren moeten een bijzondere opleiding hebben genoten en “moeten waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures“.

Voor de specifieke vereisten richt u zich best tot uw balie, vast staat dat de opleidingsreeks van Confocus erkend is als bijzondere opleiding voor curatoren.

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Kandidaatstelling in maart

De Confocus curatoropleiding is erkend als bijzondere opleiding voor curatoren. Advocaten die zich wensen in te schrijven op de kandidatenlijst voor curatoren, dienen uiterlijk voor 1 maart van elk jaar daartoe een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de voorzitter van de rechtbank van Koophandel.

Confocus hield rekening met de vraag van een aantal advocaten die hun kandidaatstelling als curator effectief willen indienen voor 1 maart. Daarom kan de volledige reeks in Brussel gevolgd worden vóór 01-03-19.

 

Accreditatie en getuigschrift

Alle sessies uit de curatoropleiding zijn erkend voor 4 punten in het kader van de parmenente vorming voor de OVB. In het totaal verdient u met de volledige curatoropleiding 32 punten waarvan u er 12 kunt overdragen naar het volgende gerechtelijk jaar.

Daarenboven is de opleidingsreeks van Confocus erkend als bijzondere opleiding voor curatoren. Indien u de acht sessies volgt, krijgt u een getuigschrift dat u kunt gebruiken bij het indienen van uw kandidaatstelling.

 

Locatie

De Curatoropleiding gaat door in Gent, Antwerpen en Brussel. Inschrijven voor de reeks in Hasselt is niet meer mogelijk.

Kostprijs

Elke sessie kost 230 euro (excl.btw).

Gratis boek bij inschrijving voor 8 sessies

Bij inschrijving voor de volledige reeks van 8 sessies, krijgt u van ons gratis een boek. U kunt kiezen uit:

  • het boek “Ondernemingen in moeilijkheden” (138 euro zolang de voorraad strekt!) van Mr. Joris J. De Smet
  • of “Boek XX, een commentaar bij het nieuwe insolventierecht” (70 euro) van Mr. Dominique De Marez
KMO-portefeuille

Maakt u gebruik van de subsidieregeling van de KMO-portefeuille, kunt u 30% of 40% van het inschrijvingsgeld recupereren.

 

Curatoropleiding 2018 – 2019

Boek XX, het nieuwe insolventierecht: algemene inleiding en de procedure van gerechtelijke reorganisatie

Tijdens deze sessie gaat Dominique De Marez eerst in op de sterke verruiming van het personeel toepassingsgebied van het insolventierecht waartoe de inwerkingtreding van Boek XX geleid heeft. Daarna wordt er een algemeen overzicht gegeven van de regels inzake de procedure van gerechtelijke reorganisaties, waarbij uiteraard ook wordt ingegaan op de wijzigingen die voortvloeien uit de inwerkingtreding van Boek XX.
naar de sessies

Boek XX, het nieuwe faillissementsrecht
Deel 1 (art. XX.98 – XX.154 WER)

In de delen 1 en 2 wordt een grondige bespreking gegeven van de wettelijke bepalingen inzake het faillissement. Daarbij wordt niet alleen stilgestaan bij de taken van de curator en de rechter-commissaris. Alle aspecten van het faillissementsrecht komen aan bod, en dus ook de rechten en plichten van de andere actoren en van derden. Gelet op de grote omvang en de noodzaak van een gedetailleerde en volledige bespreking van de faillissementsrechtelijke bepalingen wordt het onderdeel “faillissementen” in twee delen opgesplitst. Naast de theoretische uiteenzetting geeft Mr. Joris J. De Smet ook de nodige aandacht gegeven aan de praktische toepassing.
naar de sessies

Boek XX, het nieuwe faillissementsrecht
Deel 2 (art. XX.155 – XX.242 WER)

In de delen 1 en 2 wordt een grondige bespreking gegeven van de wettelijke bepalingen inzake het faillissement. Daarbij wordt niet alleen stilgestaan bij de taken van de curator en de rechter-commissaris. Alle aspecten van het faillissementsrecht komen aan bod, en dus ook de rechten en plichten van de andere actoren en van derden. Gelet op de grote omvang en de noodzaak van een gedetailleerde en volledige bespreking van de faillissementsrechtelijke bepalingen wordt het onderdeel “faillissementen” in twee delen opgesplitst. Naast de theoretische uiteenzetting geeft Mr. Joris J. De Smet ook de nodige aandacht gegeven aan de praktische toepassing.
naar de sessies

Strafrechtelijke aansprakelijkheid bij insolventie van ondernemingen

In deze sessie staat Mr. Joris J. De Smet uitgebreid stil bij de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gefailleerde en de bestuurders van een gefailleerde vennootschap, alsook bij de strafrechtelijke aansprakelijkheid binnen het kader van een gerechtelijke reorganisatie. Ook andere misdrijven die het voorwerp kunnen uitmaken van strafvervolging naar aanleiding van een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie komen aan bod.
naar de sessies

De nieuwigheden inzake zakelijke zekerheidsrechten bij faillissement naar aanleiding van de Pandwet en boek XX WER

Het thema dat aan bod komt in deze sessie is de samenloop en de rangschikking van schuldvorderingen in het algemeen. 
Tijdens deze sessie bespreekt Sandra Callewaert de volgende topics:
– de gevolgen van de samenloop in het algemeen;
– de samenstelling van de boedel;
– de gevolgen van zakelijke zekerheden en de positie van diverse optredende schuldeisers. 
Hierbij wordt er rekening gehouden met de nieuwe Pandwet en de nieuwe Insolventiewet (Boek XX WER)
naar de sessies

Detectie van faillissementsfraude | aandachtspunten in de balans

in deze sessie staat Dhr. Peter Vermeiren stil bij de jaarrekening van de onderneming en de aandachtspunten in de balans. De gebruikelijke terminologie wordt toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Verder wordt een methodiek aangeleerd die het gemakkelijker maakt om de inhoud van de balans en resultatenrekening te begrijpen en hierbij de nodige conclusies te trekken m.b.t. de financiële gezondheid van de onderneming. Eveneens bespreken we hoe faillissementsfraude gedetecteerd kan worden aan de hand van voorbeelden.
naar de sessies

Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventie

In deze sessie komt aan bod: de informatie en raadplegingsverplichtingen vóór het faillissement, bij het faillissement en na het faillissement, de verplichtingen bij aanvang van het faillissement, het lot van de lopende arbeidsovereenkomsten, opstellen en afgifte van sociale documenten, de aangifte van de schuldvordering, het nazicht, de aanvaarding, de aanhouding, of de betwisting van de schuldvordering, de rangregeling van de schuldvorderingen van werknemers, de rol van het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers, outplacement, de overdracht na faillissement en de beschermingsregeling voor werknemers, sociaalrechtelijke aandachtspunten bij procedure gerechtelijke reorganisatie.
naar de sessies

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en van curatoren

Deze sessie bestaat uit twee luiken: in een eerste luik behandelt Mr. Dominique De Marez de aansprakelijkheid van de voormalige bestuurders na faillissement. De verschillende aansprakelijkheidsgronden worden overzichtelijk en aan de hand van heel wat voorbeelden besproken. In een tweede luik wordt er ingegaan op de mogelijke aansprakelijkheid van de curator zelf. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende aansprakelijkheidsgronden en ook hier wordt de uiteenzetting concreet gemaakt door middel van verschillende voorbeelden.
naar de sessies