Curator­oplei­ding erkend als bij­zon­dere op­lei­ding voor curatoren

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

U wenst zich te specialiseren als curator?

Als curator staat u ondernemingen bij indien deze in financiële moeilijkheden verkeren. Tijdens de curatoropleiding wordt u begeleid door curatoren die jarenlang ervaring hebben met de materie en zelf in het werkveld staan. U gaat uiteindelijk naar huis met hands-on informatie die u meteen kunt omzetten in de praktijk.

Wenst u zich te specialiseren als curator? Dan bent u bij Confocus aan het juiste adres.

Accreditatie

Voor alle sessies uit de curatoropleiding wordt er een aanvraag ingediend bij de OVB in het kader van uw permanente vorming.

Het artikel 27 Faill. W. voorziet dat curatoren een bijzondere opleiding moeten hebben genoten en dat zij “waarborgen moeten bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures“. Voor de specifieke vereisten richt u zich best tot uw balie, vast staat dat de opleidingsreeks van Confocus erkend is als bijzondere opleiding voor curatoren.

De acht onderwerpen

De curatoropleiding bestaat uit een reeks vaste waarden, aangevuld met enkele topics waarvan de wetgeving recent sterk werd gewijzigd.

  • De hervorming van de zakelijke zekerheden op roerende goederen – de nieuwe pandwet
  • Knipperlichten in de balans | hoe herken je een bedrijf in moeilijkheden
  • Arbeidsrecht en insolventie
  • Ik word curator, wat nu? | De praktijk van het faillissement
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid bij insolventie van ondernemingen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator
  • Boek XX: het nieuwe insolventierecht, algemene inleiding en nieuwe WCO
  • Rangregelingen in het nieuwe insolventierecht

Laatste reeks van dit gerechtelijk jaar

De allerlaatste reeks van dit gerechtelijk jaar gaat van start op 16 april 2018. Schrijf u tijdig in om uw plaats te verzekeren.

 

Accreditatie en getuigschrift

Voor alle sessies uit de curatoropleiding wordt er een aanvraag ingediend bij de OVB in het kader van uw permanente vorming. Daarenboven is de opleidingsreeks van Confocus erkend als bijzondere opleiding voor curatoren. Indien u de acht sessies volgt, krijgt u een getuigschrift dat u kunt gebruiken bij het indienen van uw kandidaatstelling.

 

Locatie

Deze laatste reeks van de Curatoropleiding gaat door in Antwerpen (Berchem en Edegem).

Kostprijs

Elke sessie kost 220 euro (excl.btw).

Gratis boek bij inschrijving voor 8 sessies

Schrijft u in voor de volledige Curatoropleiding, krijgt u van ons gratis het boek ‘Ondernemingen in moeilijkheden‘ van Mr. Joris J. De Smet ter waarde van €138,00.

Met dit boek wordt een grondige analyse gebracht van alle aspecten van het faillissementsrecht, met inbegrip van de toepasselijke strafrechtelijke bepalingen inzake de misdrijven die verband houden met de staat van faillissement.

KMO-portefeuille

Maakt u gebruik van de subsidieregeling van de KMO-portefeuille, kunt u 30% of 40% van het inschrijvingsgeld recupereren.

 

8 AUGUSTUS 1997: Faillissementswet

TITEL II. – Faillissement.
HOOFDSTUK III. – Beheer en vereffening van de failliete boedel.
Afdeling I. – Algemene bepalingen.
Art. 27.

De curators worden gekozen uit de personen ingeschreven op een lijst opgesteld door de algemene vergadering van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied die het faillissement uitspreekt. Te dien einde kunnen de leden van de algemene vergadering zelf stemmen of bij volmacht. Bij gemotiveerde beslissing kunnen één of meer curators worden aangesteld ingeschreven op een lijst opgesteld door de algemene vergadering van een andere rechtbank van koophandel, wegens het bijzonder karakter van het faillissement.

Alleen advocaten ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten in het gerechtelijk arrondissement waar de rechtbank van koophandel zetelt kunnen op de in het eerste lid bedoelde lijst worden geplaatst. Zij moeten een bijzondere opleiding hebben genoten en waarborgen inzake bekwaamheid bieden op het gebied van vereffeningsprocedures. De lijst vermeldt tevens voor iedere ingeschrevene de faillissementen waarvoor hij reeds als curator is aangesteld. In ieder geval vermeldt de lijst de naam van de gefailleerde, de datum van de benoeming van de curator en, in voorkomend geval, de datum van de beëindiging van zijn opdracht. De lijst kan kosteloos worden geraadpleegd.

Wanneer de aard en de omvang van een faillissement het vereisen, kan elke andere persoon die voldoet aan de voorwaarden inzake opleiding en de waarborgen biedt bedoeld in het tweede lid, als curator worden toegevoegd wegens bijzondere bekwaamheden.

De Koning bepaalt de procedure van voordracht van de kandidaten bij de rechtbank alsook de termijnen die moeten worden nageleefd bij het onderzoek van de sollicitaties. De Koning kan tevens de voorwaarden inzake opleiding en inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures nader bepalen.

Pin It on Pinterest

Share This