Studie­reeks voor schuld­­bemidde­laars

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

U wenst zich te specialiseren als schuld­bemiddelaar?

In de toekomst zullen niet alleen de openbare of privé­schuld­bemiddelings­diensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechts­deur­waarders die als schuld­bemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid.

Onze ‘studiereeks voor schuld­bemiddelaars’ komt in aan­merking om op de lijst van schuld­bemiddelaars te komen.

Accreditatie

Voor alle sessies uit de studiereeks voor (toekomstige) schuldbemiddelaars wordt een erkenning aangevraagd bij de volgende beroepsinstanties:

  • Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch)
  • Nationale Kamer van Notarissen
  • OVB: 4 punten per sessie

 

De ‘studiereeks voor schuld­bemiddelaars’ van Confocus

Een reeks met vijf onderwerpen

De studiereeks voor schuldbemiddelaars bestaat uit een reeks vaste waarden, aangevuld met enkele topics waarvan de wetgeving recent sterk werd gewijzigd.

Van opstart tot afwerking van het CSR-dossier | wettelijke vormvereisten voor het opstellen van een verzoekschrift tot het bekomen van een CSR
naar de sessies

Praktische workshop CSR aan de hand van diverse modellen: model MAR, terugbetaling, machtiging…
naar de sessies

Hervorming van zakelijke zekerheden op roerende goederen – de nieuwe pandwet
naar de sessies

Raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
naar de sessies

Uw eerste stappen als schuldbemiddelaar: wat zijn de kosten en erelonen die een schuldbemiddelaar kan aanrekenen | wat indien er onvoldoende fondsen ter beschikking zijn?
naar de sessies

Accreditatie

Voor alle sessies uit de studiereeks voor (toekomstige) schuldbemiddelaars wordt een erkenning aangevraagd bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, de Nationale Kamer van Notarissen en de OVB.

Onze ‘studiereeks voor schuldbemiddelaars’ komt in aanmerking om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen.

Kostprijs

Elke sessie kost 200 euro (excl.btw).

KMO-portefeuille

Maakt u gebruik van de subsidieregeling van de KMO-portefeuille, kunt u 30% of 40% van het inschrijvingsgeld recupereren.

Locaties

De studiereeks voor schuldbemiddelaars van Confocus gaat door op 3 locaties: Hasselt, Leuven en Antwerpen.

Het beroep van schuldbemiddelaar

Schuldbemiddeling: een groeiend en noodzakelijk kwaad

De cijfers van het ‘Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting’ liegen er niet om. Eind 2015 registreerde de Nationale Bank van België 364.385 personen met wanbetalingen bij consumentenkredieten en hypothecaire leningen. Dit komt overeen met 3,8 % van de meerderjarige bevolking. In vergelijking met eind 2014 is dit een toename van 3,9 %. In 2015 waren er 547.515 achterstallige contracten.  In vergelijking met 2014, is dit een stijging van 4,7 %. Het totale achterstallige bedrag bedraagt 3,2 miljard euro, een stijging met 1,4 % tegenover eind 2014. (bron: Centrale voor kredieten aan particulieren, Statistieken 2015)

Begin dit jaar werd deze tendens nog maar eens onderstreept door de maatregelingen die de Nationale Bank gaat nemen voor hypothecaire leningen. Het lenen voor een woning wordt moeilijker door strengere regels: ‘Geen lening meer als je niet minstens twintig procent van het totale bedrag zelf op tafel kan leggen.’. Een rechtstreekse reactie op het feit dat steeds meer mensen financiële problemen hebben.

Een logisch gevolg van deze evolutie is dat steeds meer mensen een beroep zullen moeten doen op een schuldbemiddelaar.

De rol van de schuldbemiddelaar staat beschreven in Artikel 1675/10, § 2 tot § 4 van het van het Gerechtelijk Wetboek. “De schuldenaar moet proberen tot een akkoord te komen tussen de schuldeisers en de schuldenaar met het oog op het terugbetalen van de schulden. Hij bereidt de minnelijke aanzuiveringsregeling voor en voert in verband daarmee onderhandelingen. De schuldbemiddelaar heeft de wettelijke verplichting om bij het uitwerken van de regeling toe te zien op de betaling bij voorrang van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen.” Een moeilijke balans!

Kandidaat stellen

Bent u schuldbemiddelaar? Of heeft u ambitie om u te specialiseren in deze materie? Verhoog de kansen dat u wordt aangesteld. Doorgaans werken de recht­banken met lijsten van personen die in het verleden reeds hebben aangetoond dat zij bemiddelings­opdrachten tot een goed einde hebben gebracht.

Onze ‘studiereeks voor schuldbemiddelaars’ komt in aanmerking om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen.

Wie komt in aanmerking?

Artikel 1675/17 van het Gerechtelijk wetboek onderscheidt vier groepen van schuldbemiddelaars:

  • de erkende schuldbemiddelingsdiensten,
  • advocaten,
  • notarissen,
  • gerechtsdeurwaarders.

In de toekomst zullen niet alleen de openbare of privéschuldbemiddelingsdiensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die als schuldbemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid.

De precieze invulling van deze erkenning moet nog bij koninklijk besluit bepaald worden. In het Gerechtelijk Wetboek wordt wel al vermeld dat de schuldbemiddelaar een door de bevoegde overheid georganiseerde opleiding gevolgd moet hebben. (Bron: Brochure FOD Economie: De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving)

Pin It on Pinterest

Share This