Dé refe­ren­­tie voor erkende milieu­­op­lei­dingen

Erkende milieuopleidingen

Samen met experten houdt Confocus de vinger aan de pols om zo het meest actuele aanbod erkende opleidingen voor milieucoördinatoren aan te bieden.

Kies en mix de opleidingen en stel zelf uw opleidingspakket samen.

Permanente vorming à la carte

Al onze milieuopleidingen komen in aanmerking voor de permanente vorming van de milieucoördinator.

Subsidies

Maakt uw onderneming deel uit van de voedingssector? Bekijk hieronder even de mogelijkheden voor subsidies.

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Vlaamse milieuwetgeving

De Vlaamse milieuwetgeving in een notendop

De expertise van onze spreker, advocaat Sam Voet, valt binnen de verschillende aspecten van het vastgoed- en publiekrecht. Hij adviseert onder andere over het bekomen van vergunningen, andere administratieve toelatingen en omgevingsrecht in het algemeen. Voor hij toetrad tot de balie als advocaat, was Sam jurist bij de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Vanuit zijn ervaring licht hij op een begrijpbare en praktische manier de Vlaamse milieuwetgeving anno 2019 toe.
naar de sessies

Nieuwigheden van de Codex-trein

In deze sessie bespreekt Mr. Tom Swerts (Advocaat-vennoot GD&A & Master in de Biologie) naast een overzicht van codextrein de voornaamste en meest ingrijpende vernieuwingen.
naar de sessies

VLAREM-trein 2018 en actuele VLAREM-topics​

Tijdens deze sessie geeft Peter De Bruyne (Senior Consultant, Afval en Materialen – MER – Milieu – Omgevingsvergunning, M-tech) een overzicht van de op stapel staande wijzigingen, de inhoud van de voorstellen en de praktische gevolgen op het terrein.
naar de sessies

VLAREL: overzicht erkenningen | tussenkomst technicus

Weldra op de agenda!
Hou mij op de hoogte

Waalse milieuwetgeving

De Waalse milieuwetgeving in een notendop
De milieuwetgeving is een bijzonder breed onderwerp. In het kader van deze opleiding Mr. Mehdy Abbas Khayli (Advocaat, Lydian Lawyers) zich dan ook toeleggen op de volgende elementen, specifiek voor het Waalse Gewest: (1) het beheer en de sanering van vervuilde of potentieel vervuilde grond en (2) de milieuvergunning en de milieueffectenstudies.
naar de sessies
Bodembeheer en sanering in het Waalse Gewest​
Het doel van deze opleiding is om op een gedetailleerde en praktische manier het beheer en de sanering van de bodem in het Waalse Gewest te onderzoeken, na de goedkeuring van het Decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering. Mr. Mehdy Abbas Khayli (Advocaat, Lydian Lawyers) zal zich dan ook toeleggen op de wezenlijke elementen van de nieuwe wetgeving.

Bodem en verkavelingen

De wijziging van het Bodemdecreet

Op 21 september jl. keurde de Vlaamse regering intussen nog een wijziging van het VLAREBO goed. Johan Ceenaeme (ingenieur – stafmedewerker bodembeleid, OVAM) gaat dieper in op deze wijzigingen en bespreekt wat de gevolgen zijn. Deze opleiding is ook erkend voor de permanente vorming voor bodemsaneringsdeskundigen​
naar de sessies

De verkaveling in het kader van de nieuwe omgevingsvergunning

Deel1: juridische stand van zaken i.v.m. de verkavelingsvergunning
De verkavelingsvergunning wordt in het Vlaamse gewest met ingang van 1 januari 2018 volledig geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Mr. Gregory Verhelst (advocaat CMS) behandelt de belangrijkste topics in verband met de verkavelingsvergunning, rekening houdend met de recente rechtspraak en wetswijzigingen.
Deel 2: de aanvraag van de verkaveling via het omgevingsloket
Ronald Van Echelpoel (bestuurder/consultant bij Consultronic cvoa) geeft u op een praktische manier info over de aanvraag van de verkaveling via het omgevingsloket.
naar de sessies

Bodembeheer en sanering in het Waalse Gewest​
Het doel van deze opleiding is om op een gedetailleerde en praktische manier het beheer en de sanering van de bodem in het Waalse Gewest te onderzoeken, na de goedkeuring van het Decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering. Mr. Mehdy Abbas Khayli (Advocaat, Lydian Lawyers) zal zich dan ook toeleggen op de wezenlijke elementen van de nieuwe wetgeving.
VLAREL: overzicht erkenningen | tussenkomst technicus

Weldra op de agenda!
Hou mij op de hoogte

Bedrijfsbezoeken

Bedrijfsbezoek Danone Rotselaar

Respect voor de natuur is voor Danone een tweede natuur. Een beheerst water- en energieverbruik, een vermindering van afval zijn de sterkste uitdagingen voor een voedingsbedrijf. Tijdens het bedrijfsbezoek laat Griet Lambrechts, milieucoördinator Danone, je graag zien hoe ze werken en welke inspanningen ze leveren voor het milieu.
naar de sessies

Bedrijfsbezoek IKEA: wat is de duurzaamheidsstrategie van IKEA?

In dit boeiende bedrijfsbezoek worden volgende area’s bezocht:
o Loskade: hoe worden goederen van de vrachtwagens gelost – hoe wordt op een afzonderlijke plaats het restafval gesorteerd?
o IKEA-restaurant: hoe gaat het eraan toe achter de schermen?
o Hoe wordt het dak benut voor zonnepanelen?
naar de sessies

Inspecties, misdrijven en aansprakelijkheden

Milieumisdrijven, een case study met als invalshoek het deskundigenonderzoek in strafzaken

Milieumisdrijven krijgen het laatste decennium veel meer aandacht. Milieuschendingen met een beperkte schade aan mens of milieu worden gecatalogeerd onder milieu-inbreuken. Op 1 januari 2018 trad de Omgevingsprocedure in werking op alle niveaus. In Vlaanderen geldt voortaan de handhaving van de omgevingsvergunning. Veel milieumisdrijven worden bestuurlijk bestraft. Daarnaast is er het strafrechtelijk spoor van de parketten. Tijdens het seminarie laat Kurt Becue (Zaakvoerder Becue Expertises bvba) casussen over afvalstoffen, pesticiden, bodemverontreiniging, natuurbescherming en geluidsoverlast aan bod komen.
naar de sessies

Aansprakelijkheden van de milieucoördinator

Mr. Wouter Poelmans (Advocaat-vennoot GD&A) geeft een juridische uiteenzetting over de aansprakelijkheid van de milieucoördinator met praktische cases en voorbeelden.
naar de sessies

Inspecties en handhaving

Als bedrijf kan je de Milieuinspectie over de vloer krijgen. In deze sessie wordt samen met Mevr. Keaty Maes (consultant, United Experts) bekeken hoe je als bedrijf hiermee kan omgaan en je maximaal kan voorbereiden.
naar de sessies

Driedaagse opleiding ‘Asbest, stof tot nadenken’

DAG 1
  • herkenning
  • voorbeelden
  • materiaalmonstertest

Dhr. Harry Vonk, Trainer asbestopleidingen
naar de sessies

DAG 2

Wetgeving asbest
Mr. Chris Schijns, senior-advocaat AdLex

Veiligheid en rapportering
Dhr. Harry Vonk, Trainer asbestopleidingen

naar de sessies

DAG 3

Veilige monsternames
Dhr. Harry Vonk, Trainer asbestopleidingen

naar de sessies

Tweedaagse ‘Water’

Technische aspecten van het lozen van industrieel afvalwater

In dit onderdeel licht Ir. Hugo Desmet (groepsleider industriewater, Witteveen & Bos) aan de hand van verschillende case studies toe hoe de lozing van industrieel afvalwater in Vlaanderen geregeld wordt. Daarbij wordt de juridische context geschetst waarbij nader ingegaan wordt op lozingsvoorwaarden en hoe daar in de praktijk mee dient opgegaan te worden.
naar de sessies

Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering

In deze opleiding schetst Ir. Hugo Desmet (groepsleider industriewater, Witteveen & Bos) een overzicht van de basisprincipes van afvalwaterbehandeling in de industrie. Eerst wordt ingegaan hoe de relatie tussen verontreinigingsparameters en zuiveringstechnieken kan gelegd worden. Vervolgens worden in functie van de verontreiniging verschillende behandelingsschema’s besproken.
naar de sessies

Waterhuishouding in de industrie: beheersing en optimalisatie

Tijdens deze opleidingssessie gaat Ir. Hugo Desmet (groepsleider industriewater, Witteveen & Bos)specifiek in op een aantal aspecten rond waterbeheersing in de industrie. Er wordt ingegaan op waterbronnen en kwaliteitsparameters, op het opmaken van correcte waterbalansen, het beoordelen van verbruikers en hergebruik van water. De doelstelling is om de deelnemer een beter zicht te bieden op de strategieën om watergebruik te optimaliseren in een industriële context.
naar de sessies

Waterrisico’s in een veranderend klimaat

Op welke wijze leidt klimaatsverandering tot een nieuw of verhoogd waterrisico voor bedrijven of steden ? Klimaatmodellen geven aan dat zowel langdurige droogte als intensere neerslag waarschijnlijk zijn in de toekomst. Deze opleiding gaat specifiek in op hoe deze algemene trends vertaald worden naar concrete lokale risico’s en mogelijk maatregelen om schade te vermijden.
> Peter Cauwenberg, Senior Project Manager, HydroScan Group
> Guido Vaes, Directeur Modellering & Onderzoek, HydroScan Group – Gastdocent Hydraulica en Rioleringen, K.U.Leuven
naar de sessies

‘Geur’ en ‘Afval’

Industriële geurhinder | aanpak en beheersing

Geurhinder blijft in Vlaanderen één van de vaakst voorkomende klachten tegen bedrijven. In deze opleiding start Dhr. Gert De Bruyn (zaakvoerder en odour management expert, Odoro) met een bondige toelichting over het huidige geurbeleid in Vlaanderen. Er wordt vervolgens ingegaan op hoe geur gemeten wordt en hoe deze gegevens gebruikt worden om de situatie aan de bron of in de omgeving te evalueren. Ook de mogelijkheden aan maatregelen worden hierbij in kaart gebracht. Het geheel wordt geïllustreerd met een aantal concrete cases. Tot slot wordt een doorkijk gegeven naar digitale systemen om geur te monitoren.
naar de sessies

Het beheer inzake en de reglementering over afval en materialen: een update van de nieuwste wetgeving, de belangrijkste beleidsdiscussies en een inkijk in de circulaire economie

Tijdens deze presentatie gaat Werner Annaert (Directeur Material Resources Management, SUEZ) in op de transformatie van een afvalbeleid naar een circulaire economie en wordt anderzijds gewezen op de vele uitdagingen en valkuilen.
naar de sessies

Voedingsindustrie

Voedselfraude: wat met al dat gesjoemel?

Tijdens de opleiding gaat Eveline Notebaert (Q-Support) nader in op de definitie van voedselfraude, aangevuld met de evolutie ervan door de jaren heen. Er wordt ook toegelicht welke levensmiddelen hierdoor al in opspraak zijn gekomen en hier dus gevoelig(er) voor zijn. Bijkomend is het vooral de bedoeling de preventieve aanpak van voedselfraude toe te lichten. Er zal stilgestaan worden bij een reeks detectiemethodes en beheersmaatregelen, zodat de garantie op productintegriteit verder kan versterkt worden.
naar de sessies

Voedselveiligheid in de ziekenhuiskeuken: do’s en don’ts

Wie met voeding bezig is, moet wettelijk gezien voedselveiligheid kunnen garanderen. Na deze opleiding weet u als verantwoordelijke waarmee u allemaal rekening moet houden en welke punten in orde moeten gebracht worden, zodat voedselveiligheid kan gegarandeerd worden. Bijkomend zal u na de sessie met Eveline Notebaert (Q-Support) gemakkelijker de FAVV-controle doorstaan of een smiley, via een audit, behalen.
naar de sessies

KMO-portefeuille

Recupereer 30% of 40% van uw inschrijvingsgeld via de KMO-portefeuille. Meer info vindt u hier.

Subsidieregeling ALIMENTO

Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be

Zelf een interessant topic?

Onze programmacoördinatoren doen er alles aan om een actueel opleidingsaanbod samen te stellen. Maar wie, beter dan de milieuexpert, weet wat er allemaal speelt in de praktijk.

Heeft u zelf een onderwerp dat wij niet in onze opleidingen behandelen? Laat het ons dan zeker weten!

Pin It on Pinterest

Share This