seminarie

Actualia insolventierecht: Boek XX algemene inleiding en WCO | Boek XX faillissementen | knipperlichten in de balans | bestuurdersaansprakelijkheid en schuldkwijtschelding onder het nieuwe insolventierecht

30 août 2018 @ 09:15 - 17:15

Berchem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15
De nieuwe insolventiewet Boek XX: algemene inleiding en WCO

Mr. Dominique De Marez, advocaat, balie Kortrijk (Eubelius)

Boek XX smelt de bestaande Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de “gerechtelijke organisatie”) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot één geheel, dat tegelijkertijd geïntegreerd wordt in het WER. De wetgever heeft zich daarbij echter niet beperkt tot een loutere coördinatie van bestaande wetgeving: er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het insolventierecht op een aantal punten grondig te wijzigen en daarnaast worden er ook heel wat punctuele aanpassingen doorgevoerd. Tijdens deze sessie wordt er eerst ingegaan op de sterke verruiming van het personeel toepassingsgebied van het insolventierecht waartoe de inwerkingtreding van Boek XX zal leiden. Daarna wordt er een algemeen overzicht gegeven van de regels inzake de procedure van gerechtelijke reorganisaties, waarbij uiteraard ook wordt ingegaan op de wijzigingen die zullen voortvloeien uit de inwerkingtreding van Boek XX.

10u45
Koffiepauze

11u15
De nieuwe insolventiewet Boek XX: faillissementen

Mr. Joris J. De Smet, advocaat

In deze sessie zullen de nieuwigheden van het faillissementsrecht onder het regime van Boek XX W.E.R. toegelicht en besproken worden. Onder andere de hiernavolgend vermelde onderwerpen komen aan bod. De nieuwe taken van de curator worden toegelicht, en ook de uitgebreide bevoegdheden van de rechter-commissaris die een nog meer jurisdictionele rol dan voorheen te vervullen krijgt.
Verder zal aandacht geschonken worden aan de nieuwe regeling inzake de samenstelling van de failliete boedel, de lopende overeenkomsten, het lot van de hangende beslagen en tenuitvoerleggingen, de verkoop van onroerende goederen, de kwijtschelding en het nieuwe regime inzake de bestuurdersaansprakelijkheid. Ook het Koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen wordt besproken en er zal nagegaan worden in hoeverre dit Koninklijk besluit de wettigheidstoets kan doorstaan in het licht van mogelijke schendingen van onder meer de artikelen 10, 11 en 105 van de Grondwet.

12u45
Lunch

13u45
Knipperlichten in de balans: hoe herken je een bedrijf in moeilijkheden

Dhr. Peter Vermeiren, Senior Manager Transaction Advisory Services, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA

15u15
Koffiepauze

15u45
Capita selecta: bestuurdersaansprakelijkheid en schuldkwijtschelding onder het nieuwe insolventierecht

Mr. Bert Bekaert, advocaat-vennoot, Everest Law

• Aansprakelijkheid van bestuurders voor fiscale en parafiscale schulden;
• Aansprakelijkheid wegens niet tijdig neerleggen van de boeken;
• Aansprakelijkheid wegens niet treffen van maatregelen m.o.o. continuïteit;
• Schuldkwijtschelding vs/ verschoonbaar verklaring
• Bevrijding kosteloze borg
• Gevolgen faillissement voor echtgenoot
• Rehabilitatie
• Beroepsverbod
• …

17u15
Einde van de studiedag

Prix

  • Prix: € 330 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

BIBF-IBR: accréditation à concurrence de 6 uur de formation.

IAB (B0416/2015-09): Confocus is door IAB erkend als vormingsoperator.

Endroit

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs