seminarie

Actualia vastgoed en stedenbouw: hervorming van de vastgoedmakelaarswet | appartementsmede-eigendom | onderhuur | handelshuur en woninghuur

28 augustus 2018 @ 09:15 - 17:15

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15
De hervorming van de vastgoedmakelaarswet

Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot, Orys

De volgende wijzigingen zullen worden besproken door Koen DE PUYDT:

  • Administratieve vereenvoudiging voor Syndici. De syndicus moet geen lijsten met zijn beheerde mede-eigendommen meer toesturen aan het BIV, indien de VME de gegevens van hun syndicus heeft geregistreerd in bij de Kruispuntbank. Deze registratie dient te gebeuren voor iedere vereniging waarvoor de syndicus is aangesteld.
  • Informatieplicht van de syndicus bij een tuchtstraf. De syndicus wordt verplicht om de VME op de hoogte te brengen van een eventuele tuchtrechtelijke sanctie die hij/zij oploopt en dit via een aangetekend schrijven, waar de wetgever de verplichte inhoud heeft vastgelegd.
  • De derdenrekening. Eindelijk voorziet de wetgever in de wettelijke verankering van de derdenrekening, die al deontologisch verplicht was én beschermd werd door de financiële borgstelling (collectieve polis). Het kind heeft ook een nieuwe naam: de kwaliteitsrekening. Er zijn twee verschillende soorten: de eigenlijke derdenrekening en de rubriekrekening. Een derdenrekening is een globale rekening waarop geld wordt ontvangen, dat de vastgoedmakelaars moeten doorstorten aan klanten of derden. De rubriekrekening is een geïndividualiseerde rekening die wordt geopend voor een grote som of een specifiek dossier. De wetgever legt een aantal gebruiksvoorwaarden op, zoals het snel doorstorten van de betrokken sommen of de doorstorting naar een rubriekrekening of in sommige gevallen zelf de Deposito- en Consignatiekas.
  • Herziening systeem tuchtrechtelijke vervolging. Als de rechtskundig assessor een klacht seponeert, kan de klager een herziening van deze beslissing vragen aan een rechtskundig assessor-generaal. Dit betreft een beroepsmechanisme dat tot op heden onbestaande was. De positie van de rechtskundig assessor-generaal is volledig nieuw. De wisselwerking tussen de assessoren en de assessor-generaal dient nog verder te worden uitgewerkt door de regering in een KB.
  • Bewarende maatregelen. Het BIV kan om bewarende maatregelen verzoeken ter bescherming van de consument en het imago van de sector. De duurtijd van deze maatregelen bedraagt maximaal drie maanden, met een mogelijke verlening van maximaal zes maanden.
  • Meer transparantie voor de klager. Het BIV communiceert het beschikkend gedeelte van definitief geworden tuchtbeslissingen automatisch aan de klager. Hij moet hier dus niet langer om verzoeken. De consument wordt hierdoor nauwer betrokken.

De GDPR (verordening voor de verwerking van persoonsgegevens) is niet alleen een hot item, maar een belangrijk aandachtspunt voor vele ondernemingen/instellingen. Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving immers in voege. Het zal een effect hebben op elke organisatie, ook op de vastgoedmakelaars. Koen DE PUYDT zal een korte toelichting geven van de belangrijkste spelregels en de aandachtspunten voor de vastgoedmakelaars voor de verdere toepassing van de GDPR op een rijtje zetten. De grootste misvatting zou zijn dat de GDPR na 25 mei een fenomeen uit te verleden wordt. Wel in tegendeel. De nieuwe privacywetgeving zal maar echt relevant worden na deze datum.

10u45
Koffiepauze

11u15
Appartementsmede-eigendom

Dhr. Danny De Schepper, vrederechter, Gent

12u45
Lunch

13u45
Onderhuur: toelaatbaarheid en rechtsgevolgen (gemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pacht)

Prof. dr. emeritus Aloïs Van Oevelen, emeritus gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen

In deze uiteenzetting wordt in de eerste plaats ingegaan op de toelaatbaarheid van onderhuur in het gemene huurrecht, de woninghuur, de handelshuur en de landpacht. Vervolgens worden voor deze vier huurstelsels de gevolgen van een toegelaten onderhuur besproken

15u15
Koffiepauze

15u45
Actualia handelshuur en woninghuur

Dr. mr. Kristof Vanhove, Advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, Integra advocaten

In deze bijdrage zal dr. Vanhove enerzijds de belangrijkste ontwikkelingen inzake handelshuur bespreken, waarbij de nadruk ligt op de belangrijkste nieuwe (cassatie)rechtspraak (o.m. inzake opzegging, huurhernieuwing en uitzettingsvergoeding). Anderzijds bespreekt hij de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe decreet Woninghuur (dat op 01.09.2018 in werking zou moeten treden).

17u15
Einde van de studiedag

Prijs

  • Prijs: € 330 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: erkend voor 6 punten permanente vorming.

BIV: erkend voor 6 uur permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 4,5 uur permanente vorming.

Landmeters-experten: Confocus is een door de Federale Raad van landmeters-experten erkende organisator. Deze opleiding is erkend voor 2 uur (halve dag) en 4 uur (ganse dag) in het kader van de permanente vorming voor de landmeters-experten (volgens art. 9 Reglement permanente vorming) of voor het aantal BIV-uren, mits erkenning van deze opleiding door het BIV (volgens art. 3 Reglement permanente vorming)

BIV: erkend voor 6 uur permanente vorming.

LOCATIE

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers