seminarie

Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw: het nieuwe decreet Gemeentewegen | het nieuwe Onteigeningsdecreet | woonreservegebieden | ruimtelijk transformatiebeleid en meergezinswoningen

04 december 2020 @ 09:00 - 18:00

Antwerpen

Inschrijven Print sessie

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Het nieuwe Decreet Gemeentewegen: een waardige vervanger voor de Buurtwegenwet?

Mr. Jan Van Eynde (advocaat, GD&A-advocaten)

Sinds 1 januari 2018 trad het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet in werking. Naast de invoering van één uniforme administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure, werden ook duidelijke voorschriften ingevoerd waaraan een onteigeningsplan moet voldoen. Tevens werden nieuwe instrumenten ingevoerd zoals een projectnota met projectplan dat verplicht aan een onteigeningsbesluit moet worden gevoegd. Ook de vergoedingsprincipes werden decretaal verankerd waardoor de opmaak van een schattingsverslag binnen de context van een onteigening een andere benadering zal vereisen dan de opmaak van eenzelfde verslag voor een eenvoudige aankoop/verkoop. Na twee jaar toepassing wordt een evaluatie gemaakt en worden nuttige praktijken gedeeld. Ook de eerste rechtspraak wordt toegelicht.

11u00
De rol van de landmeter-expert na het nieuwe Onteigeningsdecreet. Een analyse

Mr. Jonas De Wit (advocaat, GD&A-advocaten)

Sinds 1 januari 2018 trad het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet in werking. Naast de invoering van één uniforme administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure, werden ook duidelijke voorschriften ingevoerd waaraan een onteigeningsplan moet voldoen. Tevens werden nieuwe instrumenten ingevoerd zoals een projectnota met projectplan dat verplicht aan een onteigeningsbesluit moet worden gevoegd. Ook de vergoedingsprincipes werden decretaal verankerd waardoor de opmaak van een schattingsverslag binnen de context van een onteigening een andere benadering zal vereisen dan de opmaak van eenzelfde verslag voor een eenvoudige aankoop/verkoop. Meer dan één jaar na de invoering hiervan wordt stilgestaan bij de omzetting in de praktijk van dit nieuwe decreet.

13u00
Lunch

14u00
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen woonreservegebieden

Mr. Eva De Witte (advocaat, LDR Advocaten)

De term ‘woonreservegebieden’ is een verzamelterm, gebruikt voor meerdere soorten gebieden die woonaanbod vormen naast het ‘gewone’ woongebied. Het gaat om de woonuitbreidingsgebieden en specifieke reservegebieden aangeduid met bijzondere (aanvullende) gewestplanvoorschriften. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt bepaald op welke manier ‘woonuitbreidingsgebieden’ ontwikkeld kunnen worden. Gekoppeld aan het principe van de ‘betonstop’ werkt de Vlaamse overheid aan een wetgevend initiatief om de verdere aansnijding van deze gebieden aan banden te leggen. Hoog tijd dus voor een overzicht van de bestaande mogelijkheden aan de hand van praktijkvoorbeelden en rechtspraak met een blik op de toekomst.

16u00
Een ruimtelijk transformatiebeleid met bijzondere aandacht voor meergezinswoningen

Mr. Tom Swerts (advocaat-vennoot, GD&A-advocaten)

Waar en op welke wijze het ruimtelijk rendement verhogen? Deze vragen vormen de laatste jaren een’ hot item’ in de ruimtelijke ordening. De krachtlijnen van het ruimtelijk beleidsplan zijn inmiddels duidelijk. Toch wordt het middel inzake ruimtelijk rendement te pas en te onpas ingeroepen. Eens te meer om meergezinswoningen vergund te krijgen. Het oprichten van meergezinswoningen vormt een trend die zich blijft voortzetten, zowel in steden, dorpskernen als in landelijke gebieden. De regelgeving errond wordt daarenboven alleen maar complexer. Overheden en practici zijn vandaag de dag niet alleen zoekende naar handvaten voor de beoordeling van zulke vergunningsaanvragen. Ze zoeken tevens naar instrumenten om een beleid inzake ruimtelijk rendement te ontplooien in afwachting van het lang verwachte Beleidsplan Ruimte Vlaanderen alsook in het licht van het Instrumentendecreet. Hoog tijd dus om de relevante regelgeving waaronder het instrumentendecreet aan de hand van de dagelijkse juridische realiteit te duiden en ‘good practices’ te belichten.

18u00
Einde van de opleiding

Prijs

  • Prijs: € 300 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

BIV: erkenning in aanvraag.

Landmeters-experten: Confocus is een door de Federale Raad van landmeters-experten erkende organisator. Deze opleiding is erkend voor 4 uur in het kader van de permanente vorming voor de landmeters-experten (volgens art. 9 Reglement permanente vorming) of voor het aantal BIV-uren, mits erkenning van deze opleiding door het BIV (volgens art. 3 Reglement permanente vorming)

OVB (persoonlijk aan te vragen): Met het aanwezigheidsattest dat u ontvangt na de opleiding, kan u zelf uw aanvraag doen bij de OVB

Nationale Kamer van Notarissen: erkenning in aanvraag.

LOCATIE

Antwerpen (locatie weldra online)

De locatie komt weldra online en staat ook in de herinneringsmail
2000 Antwerpen

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers